DOI: https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.2(86).2019.71-82

Символічний капітал і морально неприпустиме в інтелектуальних практиках сучасного університету

M. M. Rohozha

Анотація


У статті досліджено взаємозв’язок прагматичного і ціннісного вимірів інтелектуальних практик сучасного університету, зокрема у практиці університетського інтелектуала в умовах трансформації місії сучасного університету в Європі. Автором досліджується зміст морально неприпустимого в діяльності викладача університету при сучасному символічному виробництві та обміні та критерії його визначення. Морально неприпустиме визначається як поріг, який вказує університетському інтелектуалу його совість щодо того, на що він не може пристати за будь-яких обставин, не зважаючи на всі провокаційні чинники. У статті визначаються такі чинники. Серед зовнішніх чинників це орієнтація на запити суспільства й недофінансування вищої освіти, що на практиці обертається нехтуванням гуманітарної (ціннісної) складової навчання, вимогами поблажливого ставлення до оцінки знань, надлишковістю дослідницької компоненти навчання, включенням викладачів у кампанії агресивного маркетингу освітніх послуг тощо. Внутрішньопрофесійні чинники зумовлені зовнішніми тенденціями й означають руйнацію престижу викладацької діяльності, нівелювання значення викладача як авторитетного джерела знань, досвіду і майстерності на тлі швидкого доступу до технічно бездоганних джерел інформації. Ці зрушення змінюють прагматично-ціннісне ядро символічного капіталу університету, коли традиційною була вимога до викладача слугувати джерелом достовірного знання при навчанні і формуванні соціальної еліти (технічної, наукової, мистецької). Зазначається, що саме за таких обставин зростає роль совісті і морального вибору особистості. Лише совість може змусити університетського інтелектуала відмовитись від того, що він вважає для себе неприйнятним. Зміст морально неприпустимого визначається кожним особисто відповідно до особистого сприйняття цінностей ядра символічного капіталу

Ключові слова


символічне виробництво та обмін; символічний капітал; неутилітарні цінності; інтелектуальні практики; концепт ʺморально неприпустимеʺ; університетський викладач; соціальна активність; країни Східної та Центральної Європи

Повний текст:

PDF

Посилання


Арендт Х. Некоторые вопросы моральной философии /Х. Арендт; [пер. с англ. Д. Аронсона] // Арендт Х. Ответственность и суждение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. С. 83–204.

Бауман З. Актуальность холокоста/ З. Бауман; [пер. с англ. С. Кастальского, М. Рудакова]. М.: Издательство ʺЕвропаʺ, 2010. 316 с.

Батыгин Г. С. Профессионалы в расколдованном мире / Г. С. Батыгин // Этика успеха: Вестник исследователей, консультантов и ЛПР. 1994. Вып. 3. С. 6–11.

Бенда Ж. Предательство интеллектуалов/ Ж. Бенда [пер. с фр. В. Гайдамака]. М.: ИРИСЭН, Мысль, Социум, 2009. 310 с.

Бурдье П. Поле интеллектуальной деятельности как особый мир / П. Бурдье; [пер. с фр. Н. А. Шматко]// Бурдье П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994. С. 208–221.

Бурдье П. Поле науки /П. Бурдье //Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики [пер. с фр. под ред. Н. А. Шматко]. М.: ИЭС; СПб.: Алетейя, 2005. С. 473–517.

Бухарестская Декларация этических ценностей принципов высшего образования в Европе// http://docplayer.ru/36182114-Buharestskaya-deklaraciya-eticheskih-cennostey-i-principov-vysshego-obrazovaniya-v-evrope.html

Гофф Ж. Ле. Интеллектуалы в средние века /Ж. Ле Гофф; [пер.с фр. А. М. Руткевича] 2-е изд. СПб.: Изд-во СПбУ, 2003. 160с.

Етичний кодекс університетської спільноти. Ухвалений на Конференції трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 2 від 27.12.2017 р. К.: КНУ, 2017. 12 с.

Курбатов С., Кашин А. Університетська місія: історична ретроспектива і сучасний стан / С. Курбатов, А. Кашин. К.: SUP, 2011. 44 с.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура/ Р. Мертон. М.: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. 873 с.

Павлова О. Ю. Культурні практики університету: між дисципліною і дискурсом/ О. Ю. Павлова // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. 2017. №4. С. 3–8.

Пелікан Я. Ідея Університету/ Я. Пелікан; [пер. з англ.] К.: Дух і літера, 2009. 360с.

Платон. Горгий / Платон; [пер. с древнегр. С.П.Маркина] // Платон. Сочинения в четырех томах. Т.1. /Под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. Спб.: Изд-во Олега Абышко, 2006. С. 262–374.

Рогожа М. М. Академическая честность как этическая проблема / М. М. Рогожа //ʺУспешный профессорʺ vs ʺЧестный профессорʺ? Ведомости прикладной этики. Вып. 49 / Под ред. В. И. Бакштановского, В. В. Новоселова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2016. С. 99–109.

Рогожа М. М. Динамика университетских ценностей/ М. М. Рогожа // Университет – центр формирования воспроизводства этики профессии. Ведомости прикладной этики. Вып. 46 / Под ред. В. И. Бакштановского, В. В. Новоселова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2015. С. 105–119.

Рогожа М. М., Курбатов С. В. Місія університету в західноєвропейській культурі (етичні та соціологічні аспекти) (Частина І) / М. М. Рогожа, С. В. Курбатов // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. 2017. № 2 (21) // Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 29–45.

Medvetz T., Sallaz J. The Oxford handbook of Pierre Bourdieu / T. Medvetz, J. J.Sallaz. San Diego: University of California, 2018. 672 p.

Rohozha M. Praxiology of Morality and Corporate Social Responsibility: Prospects for Transitive Societies / M. Rohozha // Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective. New Brunswick (USA)-London (UK): Transaction Publishers, 2013. P. 171–180.

Schlerka S. M. It’s Time for a Change: A Bourdieusian Approach on Social Change/ S. M. Schlerka // Time and Society. Vol. 28. Issue 3, 1August 2019. P. 1013–1038.

Welz C. Freedom, Responsibility, and Religion in Public Life: From Luther to Levinas and Arendt/ C. Welz // Open Theology. Vol. 4. Issue 1, September 2018. P. 428–449.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2663-7650 (Print)