Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи мають бути стилістично представлені в тексті.
 • Технічні параметри: формат А4, поля – 3 см. Відступ абзацу – 0,5 см, інтервал між абзацами – 0 см. Гарнітура Times New Roman Cyr 14 кеглем, без переносів, інтервал 1,5. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано уникати набору тексту лише великими літерами. Використовуються прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире. Сторінки без нумерації. Рисунки нумеруються. Формули виконуються в редакторі Equation Editor, вставляються в таблицю.

  Обсяг статті – від 0,5 до 0,8 др. арк. (не менше 10 сторінок).

 • Матеріали розташовуються у наступній послідовності (див. зразок):

  –      індекс УДК (абзац з вирівнюванням за лівим краєм жирним шрифтом);

  –      ініціали та прізвище автора / авторів (абзац з вирівнюванням за правим краєм жирним шрифтом);

  –      науковий ступінь, вчене звання, посада (абзац з вирівнюванням за правим краєм);

  –      місце роботи: назва установи, населеного пункту, якщо його назва не входить до назви установи, назва країни для іноземних авторів (абзац в дужках з вирівнюванням за правим краєм);

  –      персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм);

  –      ідентифікатор ORCID (єдиний міжнародний реєстр вчених) – http://orcid.org/;

  –      назва статті (жирний шрифт, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання за центром);

  –      анотації українською та англійською мовами подаються за наступним планом: постановка проблеми, матеріал дослідження та його методи, виклад результатів, висновки (1800 знаків включно з ключовими словами) (курсив, абзац з вирівнюванням за центром) та ключові слова з абзацу після анотацій;

  –      текст статті;

  –      список використаних джерел та літератури (назва списку жирним шрифтом), розміщених під відповідною назвою у алфавітному порядку та оформлених відповідно до правил укладання бібліографічного опису.

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Список використаних джерел та літератури (назва списку жирним шрифтом), розміщених під відповідною назвою у алфавітному порядку та оформлених відповідно до правил укладання бібліографічного опису для Списку використаних джерел у дисертаціях з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 (Додаток 1) + транслітерований список джерел та літератури REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) (не більше десяти джерел, окрім публікацій історично-педагогічного характеру); Cписок використаних джерел та літератури (лише мовою оригіналу) подається з абзацу. Бажано, щоб джерела в Списку використаних джерел містили ідентифікатор DOI.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.