СВІТОГЛЯД ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІСТОРІЇ

Автор(и)

  • Р. Халімон Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0001-8760-6301

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.2(94).2023.130-139

Ключові слова:

інтерпретація, суспільство, світогляд, герменевтика, гуманізм, екогуманізм

Анотація

З початку ХХІ століття сучасний світ перебуває у стані постійної соціальної турбулентності. Цьому стану передувало відкриття постнекласичної епістемології, в якій обґрунтовувалася ідея про значущість випадковості, про нелінійний характер розвитку складних систем, які саморозвиваються. Неабиякий вплив на розвиток людства спричинили численні соціальні потрясіння та екологічні катаклізми сучасності. Не останню роль у наростанні соціальної невизначеності відіграв й початок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наслідком цих подій стало формування песимістичного світогляду, зростання нігілістичних настроїв у різних країнах світу, а український соціум зазнав особливого загальнонаціонального історичного стресу.

Метою статті є дослідження значення інтерпретації історії як важливого чинника формування світогляду людини та розвитку особистості.

З початком гібридної, а з 24 лютого 2022 року й повномасштабної війни РФ проти України, проблема історії та її інтерпретації набула особливої гостроти. У процесі геноцидної війни зі сторони країни-агресора відбувається справжня спекуляція інтерпретацією історії, що з одного боку призводить до песимістичних настроїв, росту агресивних тенденцій в багатьох сферах українського суспільства, а з іншого – поряд зі стражданнями, зростання рівня зневіри, український соціум за останній рік демонструє значний рівень консолідації на основі необхідності досягнення єдиної мети – перемоги над ворогом. У цьому аспекті актуалізується необхідність формування оптимістичного світогляду, який би був спроможнім відображати основні потреби сучасної людини в її самовизначенні та самореалізації.

З метою пошуків шляхів до утвердження оптимістичного світогляду українців, автор статті на основі герменевтичної методології наукового аналізу визначає ключові наративи в інтерпретації сучасної історії України та окреслює шляхи можливого вирішення існуючих проблем. У своїх висновках автор спирається на наукові дослідження С. Кримського, І. Бойченка, В. Жадько, Б. Шацької, А. Єрмоленка та ін. дослідників і обґрунтовує необхідність кардинальних змін в підході до інтерпретації історії як до важливого чинника формування світогляду людини та розвитку особистості; формування національної ідеї з оптимістичним баченням майбутнього України; утвердження принципів екогуманізму, визнання глобальної концепції побудови універсального, загальнолюдського суспільства з домінуванням ідеї про прогресивність історичного розвитку людства, взаємозв’язку природи та соціуму, спадкоємності поколінь; утвердження монолітного хронотопу становлення родової природи людства, глибокої віри в цивілізаційний підхід, у єдність людства та в можливість безкінечної самореалізації людини; домінування правових і моральних норм як засобів збереження цілісності людини, природи та суспільства.

Посилання

Діденко В., Табачковський В. Світогляд. Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Dilthey W. Sсhleelrmacher s Hermeneutical System in Relation to Earlier Protestant Hermeneutics. W. Selected Works: On 6 Vol. Edited by Rudolf A. Makkreel, FrithjofRodi. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. V. 4: Hermeneutics and the Study of History. Р. 33–228.

Єрмоленко А. М. Екологічна етика: проблеми обґрунтування. Практична філософія. 2003. № 2–3. С. 190–200, 133–148.

Жадько В. А. Філософія як гуманістичний світогляд : наукова монографія. Запоріжжя: Видавництво ПП "Новий світ – 2000", 2019. 200 с.

Кондзьолка В. В. Філософія і її історія. Львів, 1996. 176 с.

Кримський С. Б. "Кінець історії" чи метаісторія? Collegium. 1994. № 1. С. 28–38.

Словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова думка. Том 4, 1973. С. 39.

Філософія: словник термінів та персоналій. В. С. Бліхар, М. А. Козловець, Л. В. Горохова, В. В. Федоренко, В. О. Федоренко. Київ: КВІЦ, 2020. 274 с.

Хамитов Н. Философия: бытие, человек, мир. 5-е издание, дополненное и переработанное.Київ : КНТ, Центр учебной литературы, 2019. 268 с.

Шацька Б. Минуле – пам'ять – міт. Пер. з польськ. А. Павлишина. Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. 248 с.

Шевцов С. П. Место философии среди наук. Наукове пізнання: Методологія та технологія. Вип. 1–2. 2000. С. 4–5.

Соціологічний моніторинг "Українське суспільство". Громадська думка в Україні після 10 місяців війни. URL:

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1175&page=1 (дата звернення: 26.04.2023).)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ