СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЛІГІЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.2(94).2023.16-23

Ключові слова:

структурно-функціональний аналіз, функціоналізм, релігія, релігійна свідомість, релігійність, функція, секулярність, соціум, інститут, антропологія релігії, релігійний досвід

Анотація

У статті розглянуто структурно-функціональний аналіз релігії та релігійної свідомості, починаючи від його засновників й закінчуючи критикою сучасних науковців. Серед вітчизняних дослідників дотичними до теми структурно-функціонального аналізу є напрацювання А. Колодного та Б. Лобовика.

В ході дослідження окреслено основні функції релігії та релігійної свідомості, їх взаємозв’язок та реалізацію у суспільстві, виявлено основні недоліки зазначеного підходу: хибна та обмежена вибірка об’єкту дослідження, не врахування специфіки об’єкту дослідження, логічно некоректна телеологія. Перше, в свою чергу, призвело до екстраполяції характеристик малих груп на великі; друге – неповноти аналізу; третє – підміни причини й функції. Це призвело до таких наслідків: a) невідповідність антропологічним завданням; б) логічна помилка, що створює замкнуте коло. Останній пункт свідчить про її наукову непридатність, принаймні в досліджуваній автором царині. Недостатнє висвітлення недоліків структурно-функціонального аналізу створює ілюзію "зручності" використання цього підходу, що, врешті-решт, призводить до отримання хибних результатів дослідження, переважно описового подання навчальних і лекційних матеріалів – без об’єктивної критики.

Незважаючи на негативні сторони, структурно-функціональний аналіз справив відчутний вплив на розуміння релігії та релігійної свідомості. У цьому контексті проаналізовано нові обрії для подальших досліджень, які передусім обумовлені акцентуацією зазначеного підходу на соціальній компоненті релігії. Це, з одного боку, створює передумови для дослідження поведінки індивідів під час суспільних занепокоєнь, наприклад, війн або стихійних лих. З другого боку, постає питання секуляризації релігійних інституцій, або віднайдення елементів релігійних у світських. Дзеркально останнє питання стосується й релігійної свідомості.

Посилання

Лобовик Б. Релігія як феномен і категорія релігієзнавства. Українське релігієзнавство. 1996. №4. С. 3–12. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ukrr_1996_4_3 (дата звернення: 12.10.2023).

Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. Київ: Юніверс, 2002. 423 с.

Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Київ, 2002. 1159 с.

Колодний А. М. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. Київ: Світ знань, 1999. 52 с. URL: https://kolodnyj2009.wordpress.com/2009/03/16/fenomen_religiji/ (дата звернення: 12.10.2023).

Turner J. The Structure of Sociological Theory Homewood. Illinois: The Dorsey Press, 1974. 351 р.

Kant I. Kant: Religion within the Boundaries of Mere Reason. Edited by Allen W. Wood & George Di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 270 р.

Merton R. Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press, 1968. 702 р.

Boyer P. Religion Explained: The Human Instincts That Fashion Gods, Spirits and Ancestors. New York: Basic Books, 2001. 430р.

Заєць Д. Компаративістський аналіз організаційної культури релігійних та комерційних інституцій. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 2022. № 2(20). С. 16–18. URL: http://religdep.univ.kiev.ua/documents/sofia/Sofia.Volume20.pdf (дата звернення: 12.10.2023).

Loy D. The Religion of the Market. Journal of the American Academy of Religion. 1997. Volume 65, Issue 2. Р. 275–290. URL: https://www.jstor.org/stable/1465766 (дата звернення: 12.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Номер

Розділ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО