ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(89).2021.102-113

Ключові слова:

світогляд, світоглядні уявлення, цінності, пізнавальна, аксіологічна та праксеологічна підсистеми світогляду і підструктури особистості

Анотація

У статті осмислюється специфіка формування світогляду як однієї із визначальних проблем соціогуманітарної науки. Поглиблення процесів глобалізації та світової інтеграції сприяють зростанню рівня міжкультурної взаємодії, збагачують досвід і розширюють світоглядні уявлення людей. В означеній площині нами здійснюється цілеспрямована спроба переосмислення шляхів формування світоглядних переконань у сучасників відповідно до нових реалій, а також пояснюється фундаментальна роль, яку відіграє світогляд у особистісному розвитку й формуванні індивіда.

Метою статті є розгляд у системному вимірі філософських засад світогляду, його структурної організації й основних концепцій формування у контексті суспільних трансформацій. Підґрунтям наукового дослідження стали праці І. Канта, Д. Сайра, А. Тойнбі, О. Шпенглера та інших дослідників, які акцентують увагу на формуванні світогляду людини. У роботі використано також методологічні напрацювання К. Ясперса, У. Бека, Д. Хелда. Із застосуванням системного підходу нами аналізується змістовне наповнення досліджуваного нами феномена.

Зазначається, що пізнавальні елементи світогляду перебувають у діалектичній єдності з усією світоглядною макроструктурою буття людини чи спільноти. На аксіологічному рівні світогляд впливає на самоорганізацію соціальної інтеграції чи соціального відчуження, оскільки "пропонує" індивіду систему цінностей, згідно якої виокремлюються пріоритетні цілі, напрямки дій, рішень, специфіка інтерперсональних взаємодій. Сьогочасні проблеми, з якими стикається людство, стають все більш глобальними, а, отже, не можуть бути вирішені лише в замкнутих спільностях і потребують нових світоглядних орієнтирів. Новим рішенням стає підхід, коли "космополітичні" принципи вбудовуються у соціальну реальність і розширюються до цілісного розуміння світобудови, основою якої є спільні аксіологічні принципи та космополітична демократія (У. Бек, Д. Деланті, Д. Хелд).

Посилання

Андрущенко В. Педагогічна Конституція Європи. Філософський альманах. Київ: "Видавництво Людмила", 2020. 224 с.

Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия / Пер. с нем. А.Б. Григорьева, В.Д. Седельника; послесловие В.Г. Федотовой, Н.Н. Федотовой. Москва: Прогресс-Традиция; Издательский дом "Территория будущего" (Серия "Университетская библиотека Александра Погорельского"), 2007. 464 с.

Бердяев А. О назначении человека. Москва: Республика. 1993. 383 с.

Будз В. П., Гоян І. М. Аксіологічний вплив світогляду на самоорганізацію соціального відчуження та соціальної інтеграції. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique Vol. 4. С. 90-92. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9177/1/05%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6-91-93.pdf (дата звернення: 12.05.2021).

Будз В. П. Соціально-філософські погляди М. Грушевського: футурологічний аспект. Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2003.

Гайденко П. П. Человек и история в экзистенциальной философии Карла Ясперса // Ясперс К. Смысл и назначение истории. Москва: Республика, 1994. С. 5 – 26.

Демиденко В. В. Формувння світоглядних уявлень особистості [Електронний ресурс]: - Режим доступу:www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/.../9/.../s6a7.html дата звернення: 12.05.2021).

Драпогуз В., Саракун Л. (2017) Космополітизм як альтернативна світоглядна парадигма усвідомлення світоустрою ХХІ сторіччя. Totallogy-ХХІ. Постнекласичні дослідження, 34, 119 – 131.

Каган М. С. Философская теория ценности. Спб.: ТОО ТК "Петрополис", 1997. 205 с.

Кцоева С. Г. (2015) Особенности глобального исторического мировоззрения Карла Ясперса в аспекте сравнительного анализа основных исторических концепций немарксистской направленности (Г. Гегеля, А. Тойнби, О. Шпенглера). Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 5 (55): в 2-х ч. Ч. II. C. 98–101.

Сайр Дж. Парад миров / Пер. с англ. СПб.: Мирт, 1997. 248 с.

Саракун Л. П. (2017). Космополітична концепція Ульріха Бека. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. Київ: Гілея, 117(2). С. 162–166.

Сидоренко І. Г. Аксіологічні проблеми світогляду особистості file:///C:/Users/User/Downloads/11915-26171-1-SM.pdf 10.03.21 (дата звернення: 15.04.2021).

Тойнби А. Постижение истории / пер. с англ. Е. Д. Жаркова. Москва: Рольф, 2001. 640 с.

Формування особистості в умовах транзиту: монографія / В. Д. Гвоздецький, М. Ю. Зелінський, М. Г. Кітов, Н. А. Шип та інші. Київ: МП "Леся", 2015. 360 с.

Ханас У.Я. (2015). Аксіологічний зміст міжкультурної комунікації у сучасному трансформаційному суспільстві. ГРАНІ, 2 (118). С. 6 – 10.

Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Ростов н/Д: Феникс, 1998. 490 с.

Ясперс К. Всемирная история философии : Введение [Пер. с нем. К. В. Лощевский]. СПб. : Наука, 2000. 272 с.

Ясперс К. Истоки истории и ее цель. Смысл и назначение истории [ Пер. с нем. Изд-е 2-е]. Москва: Республика, 1994. С. 28-276.

Ясперс, К. Психологія світоглядів [Перекл. з нім. О. Кислюк та Р. Осадчук. 6-те вид.] Київ: Юніверс, 2009. 272 c.

Delanty G. A. cosmopolitan approach to the explanation of social change: social mechanisms, processes, modernity. The Sociological Review, 2012. Р. 332–354.

Held D. Cosmopolitanism: Ideals and Realities. Polity Press. 2010. 144 p.

Hoian I. M. (2019). Axiological Aspects of Moral and Legal Decision-Making. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16, 66–77. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i16.187572

Hoian, І. M., & Budz, V. P. (2020). Antropological and Axiological Dimensions of Social Expectations and their Influence on Society’s Self-Organization. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 18, 76–86. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i18.221379

Khmil, V. V. (2016). Ambiguous Janus of Modern Democraty. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 9, 47–54. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr2016/72228

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-03

Номер

Розділ

Social Philosophy