РЕЛІГІЄЗНАВЧА УКРАЇНА ЯК СУБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Л. О. Филипович Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії наук України, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0886-3965

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.2(88).2020.5-19

Ключові слова:

Українська асоціація релігієзнавців (УАР), релігієзнавство, інституалізація, статут, правління, Відділення релігієзнавства, Анатолій Колодний, Людмила Филипович.

Анотація

Стаття присвячена важливому ювілею в житті вітчизняного релігієзнавства – 25- річчю членства Української асоціації релігієзнавців (УАР) у найавторитетнішій міжнародній професійній спілці дослідників релігії – Міжнародній асоціації історії релігій (IAHR), яка була заснована в 1950 році на 7-му Конгресі істориків релігії в Амстердамі. Автор осмислює значення цього історичного кроку – входження українських вчених до міжнародного наукового співтовариста – як для вітчизняної, так і світової науки. В статті розглядається передісторія наукової інкорпорапції релігієзнавців України до світового наукового середовища, перші кроки українських вчених на міжнародній арені, їх участь в конгресах, конференціях, знайомство з провідними науковими школами в галузі релігієзнавства та видатними їх представниками. Показана далекоглядність керівництва Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ та Української асоціації релігієзнавців в їх різновекторних наукових та інституційних орієнтаціях. Детально досліджуються процес і процедура вступу УАР до IAHR. На основі віднайдених унікальних документів встановлена точна дата прийняття України як національної асоціації до складу IAHR.

Проаналізована діяльність релігієзнавчої наукової спільноти як на українських, так і міжнародних теренах. Констатовано, що середина 90-х років ХХ ст., з якими збігся вступ УАР до IAHR, для вітчизняного релігієзнавства виявилася надзвичайно важливим періодом його становлення. Релігієзнавство фактично конституювалося як нова сфера гуманітарного знання – наука про релігію. Автор акумулює всю інформацію про учасників процесу створення і розвитку науки про релігію в Україні, називає основні групи виконавців намічених планів, показує системність дій і наполегливість учасників в реалізації правильно обраної стратегії. Доведено, що завдяки зусиллям піонерів українського релігієзнавства нині в Україні з'явилося багато дослідницьких, просвітницьких, навчальних й інформаційних ініціатив, які свідчать про успішний розвиток науки про релігію. Сучасний стан релігієзнавства, зокрема аналіз УАР, дає підстави для впевненості у перспективах релігієзнавства як в Україні, так за кордоном.

Стаття присвячена важливому ювілею в житті вітчизняного релігієзнавства – 25-річчю членства Української асоціації релігієзнавців (УАР) у найавторитетнішійміжнародній професійній спілці дослідників релігії – Міжнародній асоціації історії релігій(IAHR), яка була заснована в 1950 році на 7-му Конгресі істориків релігії в Амстердамі.Автор осмислює значення цього історичного кроку – входження українських вчених доміжнародного наукового співтовариста – як для вітчизняної, так і світової науки. Встатті розглядається передісторія наукової інкорпорапції релігієзнавців України досвітового наукового середовища, перші кроки українських вчених на міжнародній арені, їхучасть в конгресах, конференціях, знайомство з провідними науковими школами в галузірелігієзнавства та видатними їх представниками. Показана далекоглядністькерівництва Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ та Українськоїасоціації релігієзнавців в їх різновекторних наукових та інституційних орієнтаціях.Детально досліджуються процес і процедура вступу УАР до IAHR. На основі віднайденихунікальних документів встановлена точна дата прийняття України як національноїасоціації до складу IAHR.Проаналізована діяльність релігієзнавчої наукової спільноти як на українських, так іміжнародних теренах. Констатовано, що середина 90-х років ХХ ст., з якими збігся вступУАР до IAHR, для вітчизняного релігієзнавства виявилася надзвичайно важливим періодомйого становлення. Релігієзнавство фактично конституювалося як нова сферагуманітарного знання – наука про релігію. Автор акумулює всю інформацію про учасниківпроцесу створення і розвитку науки про релігію в Україні, називає основні групивиконавців намічених планів, показує системність дій і наполегливість учасників вреалізації правильно обраної стратегії. Доведено, що завдяки зусиллям піонерів українського релігієзнавства нині в Україні з'явилося багато дослідницьких,просвітницьких, навчальних й інформаційних ініціатив, які свідчать про успішнийрозвиток науки про релігію. Сучасний стан релігієзнавства, зокрема аналіз УАР, даєпідстави для впевненості у перспективах релігієзнавства як в Україні, так за кордоном.

Біографія автора

Л. О. Филипович, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії наук України

Доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософії та історії релігії
Відділення релігієзнавства

Посилання

Филипович Л. Історія Української асоціації релігієзнавців (УАР): постання та інституалізація // Українське релігієзнавство. 2019. № 87. С. 80–100.

Архів УАР. Історія. 1993-1995 рр. Плани роботи.

Бабій М. Свобода релігії: проблеми практичної реалізації // Українське релігієзнавство. 1996. № 1. С. 43–48.

International Study of Religionin Easternand Central Europe Association. Retrieved from: https://www.isorecea.net/about-us (last accessed: 15.10.2020).

Конференції, симпозіуми, круглі столи // Українське релігієзнавство. 2002. № 21. С. 135.

Колодний А., Филипович Л. Українське релігієзнавство в контексті світової релігійної науки // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія. Історія. Тернопіль. 2002. Вип. 4. С. 8–15.

Филипович Л.Міжнародна діяльність українських релігієзнавців. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ure-online.info/int-act-ukrror/ (дата звернення: 15.10.2020).

Bulletin International Association for the History. 1993. №26. Retrieved from: https://www.iahrweb.org/bulletins/IA HR%20Bulletin%2026- Sept%201993.pdf (last accessed: 15.10.2020).

Bulletin International Association for the History of Religions. 1995. №32. Retrieved from: https://www.iahrweb.org/bulletins/IA HR%20Bulletin%2032-July- Aug%201995.pdf (last accessed: 15.10.2020).

Bulletin International Association for the History of Religions. 1996. №34. Retrieved from: https://www.iahrweb.org/bulletins/BU LL34-Aug96.pdf (last accessed: 15.10.2020).

Колодний А. Історія Української Асоціації релігієзнавців. До 25-ліття заснування // Українське релігієзнавство. 2019. № 88. С. 60–73.

Статут Громадської організації "Українська Асоціація релігієзнавців". Електронний ресурс. Режим доступу: https://ukreligieznavstvo.wordpress.co m/uar/ (дата звернення: 15.10.2020).

Українська Асоціація релігієзнавців: 15 років науковому співтовариству. К. УАР, 2008. 48 с.

Академічному релігієзнавству в Україні – 25 років: постання і основні напрямки розвитку / За ред. А. Колодного. Київ: УАР, 2016. 60 с.

Бабій М., Филипович Л. Українська Асоціація релігієзнавців: двадцять років буття – здобутки й проблеми. Українське релігієзнавство. № 65. С. 5–10.

Архів УАР. Звіти. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ureonline. info/uarrdocs/? fbclid=IwAR380syelsnyVj0Gb2BAnUpWnabc2k04VuZgfZ KMPFaAayWLUkHIfCTnDI (дата звернення: 15.10.2020).

Українська релігієзнавча енциклопедія. Бібліотека. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ure-online.info/biblioteka/ (дата звернення: 15.10.2020).

Історія релігії в Україні: у 10 т. / ред. А. Колодний [та ін.]; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства. К.: Український Центр духовної культури, 1996-2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ureonline.info/ir/ (дата звернення: 15.10.2020).

Українське релігієзнавство: бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. Київ: Інтерсервіс. [Електронний ресурс]. Режим доступу: uars.info/index.php/uars (дата звернення: 15.10.2020).

Релігійна свобода: наук. щоріч. / Укр. асоц. релігієзнавців, Центр реліг. інформації, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Від-ня релігієзнавства [та ін.]; редкол.: А. М. Колодний (голов. ред) [та ін.]. Київ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: uars.info/index.php/rs/issue/archive (дата звернення: 15.10.2020).

Колодний А. Феномен релігієзнавства. Монографія. Київ: Інтерсервіс, 2020. 248 с.

Українській Асоціації релігієзнавців двадцять. Інтерв'ю Президента УАР професора А. Колодного // Українське релігієзнавство. 2013. № 65. С. 10–21.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

RELIGIOUS STUDIES